I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady emisji reklam w serwisie.
 2. Reklamy są emitowane na podstawie odrębnie zawartej umowy współpracy pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.
 3. Zawarcie umowy, o której mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu przez Zleceniodawcę jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu serwisu.
 4. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczonych przez niego reklam w serwisie.
 5. Zleceniodawca oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej do znaków towarowych, logotypów i treści reklam zamieszczonych przez niego w serwisie
 6. Zlecana emisja reklam jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, a serwis Franczyzabanku.pl nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej ze złamania przepisów prawa przez Zleceniodawcę.
 7. Zleceniodawca wyraża zgodę na udostępnianie przez Zleceniobiorcę przekazanych treści w serwisie przez Zleceniodawcę osobom trzecim.
 8. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odmowy emisji reklamy bez podania przyczyny Zleceniodawcy na podstawie oceny przesłanych materiałów reklamowych, bez ponoszenia jakichkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
 9. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

  • REGULAMIN - niniejszy dokument, zamieszczony w serwisie pod adresem www.FranczyzaBanku.pl
  • REGULAMIN SERWISU - regulamin, zamieszczony w serwisie pod adresem www.FranczyzaBanku.pl stanowiący regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  • SERWIS- serwis internetowy dostępny pod adresem www.FranczyzaBanku.pl
  • REKLAMA - każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Reklamodawcę
  • MATERIAŁY REKLAMOWE – treść oraz grafika przekazu reklamowego w postaci plików elektronicznych
  • ZAMÓWIENIE REKLAMY – następuje w momencie podpisania stosownej umowy współpracy pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą
  • KATEGORIA SERWISU – dział tematyczny serwisu.
  • SPECYFIKACJA TECHNICZNA REKLAMY - dokument określający techniczne warunki emisji oraz formę reklamy zamieszczony na portalu pod adresem https://franczyzabanku.pl/images/pdf/specyfikacja_techniczna_reklamy.pdf. Stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.
  • ZLECENIOBIORCA – przedsiębiorstwo SALEMAX Maciej Makowski, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Górniczego Stanu 18D, posiadająca numer NIP: 954-242-74-90.
  • ZLECENIODAWCA - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która zaakceptowała postanowienia regulaminu

II Warunki zamówienia i emisji reklamy

 1. Modele emisji reklamy:

  • emisja reklamy na konkretnych stronach serwisu, np. strona główna serwisu
  • ROC (Run on Category) emisja na stronach wybranej kategorii tematycznej serwisu
  • ROS (Run on Site) emisja w serwisie na wszystkich jego podstronach
 2. Model płatności za emisję reklamy: flat fee, tj. forma rozliczenia, w której Zleceniodawca kupuję emisję w danym modelu na określony czas (dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok)
 3. Aby dokonać zamówienia emisji reklamy wymagane jest podpisanie odrębnej umowy współpracy pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.
 4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia z powodu braku zapłaty lub opóźnienia zapłaty wynagrodzenia przez Zleceniodawcę.
 5. Reklama jest publikowana w serwisie zgodnie z wybranym terminem emisji przez Zleceniodawcę. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do dalszej emisji reklamy po upływie wyznaczonego terminu bezpłatnie bez zgody Zleceniodawcy, a następnie przeniesienie treści do archiwum.

III Wynagrodzenie

 1. Zamieszczenie reklamy w serwisie przez Zleceniodawcę jest odpłatne zgodnie z aktualnym cennikiem emisji reklam udostępnionym  przez Zleceniobiorcę. Ceny reklam ustala się według cennika emisji reklam obowiązującego w dniu podpisania umowy współpracy przez Zleceniobiorcę.
 2. Zleceniodawcy wystawiona jest faktura VAT na podstawie danych zawartych w umowie
 3. Aby reklama została wyemitowana należy dokonać płatności zgodnie z aktualnym cennikiem emisji reklam na podstawie wystawionej faktury, o której mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu.

IV Reklamacje

 1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Serwis należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres siedziby Zleceniobiorcy.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oraz odpowiedź zostanie udzielona na wskazany przez Użytkownika adres.
 3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, które będą wymagać dodatkowych wyjaśnień od osób trzecich. O dodatkowym terminie każdorazowo Zleceniodawca zostanie powiadomiony.
 4. W przypadku braku emisji reklamy lub niezgodnej z ustaleniami w umowie współpracy z winy Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do powtórnej emisji reklamy w ustalonym ze Zleceniodawcą terminie.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące wyemitowanej reklamy należy składać najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od ustalonego terminu zakończenia emisji reklamy.

V Postanowienia końcowe

 1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Informacja o zmianie treści regulaminu zostanie opublikowana w szczególności na stronie serwisu
 3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapytania należy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017r.
 5. Integralną część Regulaminu stanowi odrębna umowa współpracy zawarta pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.
.