zwiazek bankow polskich

Dane firmy
Związek Banków Polskich
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
www.zbp.pl

 • Kontakt ws. SSK ZBP
 • Wojciech Golicz, Doradca Zarządu ZBP
 • (+48) 22-4868180 w.134
 •  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O ZBP

Związek Banków Polskich to samorządowa organizacja banków, działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku, powołana do życia w styczniu 1991 roku. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie prawa polskiego.

Struktura

Zadania ZBP realizują specjalnie powołane w tym celu zespoły, rady i komitety. W ramach Związku i jego biura działa kilkadziesiąt zespołów problemowych, komitetów, rad, komisji i podkomisji, których zadaniem jest opracowywanie i wydawanie opinii oraz stanowisk w sprawach decydujących dla funkcjonowania polskiego systemu bankowego. Pełnią one także rolę integrującą środowisko bankowe wokół wspólnie realizowanych przedsięwzięć. Przedstawiciele Związku biorą udział w pracach Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, konsultacjach z Ministerstwem Finansów, Komisjami stałymi Sejmu RP, Komisją Nadzoru Finansowego, a także czynnie uczestniczą w pracach Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności oraz Związku Województw RP. Związek uczestniczy w pracach Fundacji Godła „Teraz Polska”, patronuje Forum Finansowemu „Twoje Pieniądze”, jest organizatorem cyklicznych konferencji: Forum Bankowe, SEPA Forum Polska, Kongres Gospodarki Elektronicznej, Forum Korporacyjne, Nieruchomości Mieszkaniowych oraz spotkań Klubu Polska 2015+.

Zadania

Do zadań statutowych Związku należy reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów jego członków m.in.. w zakresie uregulowań prawnych, dotyczących ustawodawstwa bankowego, a także wydawanie opinii i ekspertyz oraz delegowanie przedstawicieli do udziału w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych, dotyczących działania banków, uczestnictwo w charakterze ekspertów w pracach legislacyjnych komisji Sejmu i Senatu, współpraca z Narodowym Bankiem Polskim, rządem i właściwymi ministerstwami w zakresie funkcjonowania przepisów prawa, odnoszących się do polskiego systemu bankowego, organizowanie wymiany informacji pomiędzy bankami, promocja sektora bankowego i jego usług, budowa infrastruktury międzybankowej, wspieranie standaryzacji produktów i usług bankowych, upowszechnianie wiedzy na temat bankowości, prowadzenie postępowania pojednawczego i sądownictwa polubownego dla banków, upowszechnianie zasad dobrej praktyki bankowej, popieranie kształcenia zawodowego i koordynacja programów szkoleniowych dla kadry bankowej. Zarząd ZBP, wybierany na 3-letnią kadencję przez Walne Zgromadzenie, kieruje bieżącą pracą Związku i reprezentuje go na zewnątrz. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Związku oraz od 1 do 4 wiceprezesów Związku. Stały nadzór nad działalnością Zarządu sprawuje 16 osobowa Rada Związku.

Do zadań Związku należy w szczególności:

 1. tworzenie sprzyjających warunków organizacyjnych i prawnych rozwoju sektora bankowego poprzez współdziałanie z organami Państwa,
 2. organizowanie współdziałania banków na rzecz rozwoju sektora bankowego i infrastruktury międzybankowej, w tym zwłaszcza w zakresie:
  • rozliczeń pieniężnych, obrotu czekowego i kartowego,

  • standaryzacji instrumentów rynków finansowych,
  • zbierania, przetwarzania i wymiany informacji bankowej i gospodarczej,
  • kształcenia kadr bankowych i upowszechniania wiedzy bankowej,
  • bezpieczeństwa banków i przeciwdziałania wykorzystywaniu banków w działalności przestępczej,
  • prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjnej, tworzenia forum dyskusji i spotkań środowiska bankowego,
  • kształtowania zasad dobrej praktyki bankowej,
 3. podejmowanie działań na rzecz tworzenia i rozwoju instytucji obsługujących sektor bankowy, zwłaszcza w zakresie:
  • rozliczeń pieniężnych,

  • organizacji izb rozliczeniowych,
  • wymiany informacji bankowej i gospodarczej,
  • podpisu elektronicznego i certyfikacji,
  • szkolnictwa bankowego i badań nad bankowością,
  • postępowania pojednawczego i sądownictwa polubownego,
  • arbitrażu bankowego na rzecz klientów banków (konsumentów).

System Standardów Kwalifikacyjnych w bankowości polskiej

Wykorzystując doświadczenia europejskie, pod patronatem Związku Banków Polskich, opracowano System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Jest to system certyfikacji służący stałemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadr finansowych w Polsce. System działa pod egidą Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych przy ZBP, składającego się w 2016 roku z: 26 banków, w tym Narodowy Bank Polski (status honorowy), wszystkich banków spółdzielczych, reprezentowanych przez 2 Banki Zrzeszające, 1 instytucji pośrednictwa finansowego rekomendowanej przez bank-uczestnika Systemu Standardów i 22 instytucji prowadzących działalność szkoleniową i uprawnionych przez ZBP do organizacji egzaminów na poszczególne stopnie zawodowe. Do końca 2015 roku wydano pracownikom sektora finansowego 16224 stopni zawodowych, potwierdzonych Certyfikatami ZBP. Podstawą Systemu są Standardy Kwalifikacyjne, czyli: opis wymagań dotyczący wiedzy, umiejętności i pożądanych postaw pracowników sektora finansowego, bez względu na wielkość, profil działalności, czy zasięg działania banku. Dla pracowników obsługujących klientów i oferujących produkty finansowe (m.in. pracownicy sieci, front office, doradcy i opiekunowie klientów), pracowników instytucji pośrednictwa finansowego współpracujących z bankami i placówek partnerskich, Związek Banków Polskich rekomenduje stopień zawodowy Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)

Korzyści

Dla banków i instytucji finansowych współpracujących z bankami, System Standardów jest:

 • uniwersalnym narzędziem wspierającym politykę kadrową instytucji finansowych oraz system szkoleń i rozwoju 

 • dostosowany do potrzeb sektora finansowego poprzez kompetencyjne podejście (zgodny z zasadami Europejskich Ram Kwalifikacji), łączy teorię z praktyką (zewnętrzny egzamin i ocena pracodawcy),

 • dzięki uzyskaniu stopnia zawodowego CKF, potwierdzonego Certyfikatem ZBP pracownicy instytucji pośrednictwa sektora finansowego współpracujący z bankami oraz pracownicy placówek franczyzowych poznają nowoczesne podejście do prowadzenia działalności bankowej zorientowane na klienta, konieczne dla profesjonalnej obsługi klientów oraz udokumentują swoje kwalifikacje na rynku finansowym.

Stopnie zawodowe (potwierdzone certyfikatami ZBP):

 1. Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych = egzamin pisemno-ustny CKF, min. 6 miesięczny staż pracy w sektorze bankowo-finansowym, pozytywna ocena pracodawcy dot. umiejętności i postaw pracownika

 2. Dyplomowany Pracownik Bankowy po egzaminie na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB lub po egzaminie Studium Bankowości (do wyboru przez kandydata) = egzamin testowy ECB (lub egzamin pisemno-ustny po Studium Bankowości) + minimum 2 letni staż pracy w sektorze bankowo-finansowym, pozytywna ocena pracodawcy dot. umiejętności i postaw pracownika

 3. Specjalista z zakresu Analizy Kredytowej Podmiotu Gospodarczego (SAK) = egzamin pisemno-ustny, staż pracy określa pracodawca, zalecane min. 3 lata pracy w sektorze bankowo-finansowym, pozytywna ocena pracodawcy dot. umiejętności i postaw pracownika

 4. Specjalista z zakresu Operacji i Rozliczeń Bankowych (SORB) = egzamin pisemno- ustny, staż pracy określa pracodawca, zalecane min. 3 lata pracy w sektorze bankowo-finansowym, pozytywna ocena pracodawcy dot. umiejętności i postaw pracownika

 5. Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością = egzamin testowy i obrona projektu, min. 2-letni staż pracy w sektorze bankowo-finansowym, pozytywna ocena pracodawcy dot. umiejętności i postaw pracownika

 6. Senior Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością = egzamin testowy i obrona projektu, min. 2-letni staż pracy w sektorze bankowo-finansowym, pozytywna ocena pracodawcy dot. umiejętności i postaw pracownika

Galeria

Newsletter

.