Getin Bank rozwija system franczyzowy od 2008 roku. Od początku partnerzy franczyzowi stanowili jeden z istotnych filarów rozwoju Banku. Również w ramach nowej strategii współpraca z franczyzobiorcami ma kluczowe znaczenie w realizacji stojących przed Bankiem celów biznesowych. Dlatego właśnie, Bank zdecydował się na stopniowe zwiększanie ilości placówek otwieranych w systemie partnerskim.Kierując się strategicznym znaczeniem tego modelu biznesowego, Bank podjął decyzjęo wdrożeniu inicjatyw, których celem jest zwiększenie jego efektywnościi dostosowanie go do zmieniających się potrzeb i oczekiwań Klientów.

Zgodnie z realizowaną strategią, Bank zmierza do wprowadzenia jednolitego standardu obsługi we wszystkich kanałach kontaktu z Klientami.

Nadrzędnym celem jest zapewnienie Klientom wysokiego, ustandaryzowanego poziomu jakości obsługi, będącego podstawą nowoczesnej bankowości relacyjnej. Aby wesprzeć naszych Partnerów zdecydowaliśmy się na kompleksową przebudowę modelu współpracy z nimi.

W wyniku przeprowadzonych analiz biznesowych oraz rozmów z naszymi Franczyzobiorcami, Bank przeorganizował struktury wewnętrzne wspierające Partnerów franczyzowych. Celem zmian było zwiększenie poziomu wsparcia, jakie franczyzobiorca otrzymuje w codziennym prowadzeniu biznesu m.in. we współpracy z Dyrektorem Regionalnym.

Znaczącym udogodnieniem jest zmiana systemu operacyjnego dedykowanego Franczyzobiorcom. Wdrażany obecnie system będzie tożsamy z funkcjonującym w Oddziałach Sieci Własnej Banku, co umożliwi dostęp do wszystkich funkcjonalności.Zespoły zaangażowane w ten projekt, pracują nad jak najsprawniejszą migracją wszystkich placówek partnerskich i użytkowników do nowego systemu. Jesteśmy przekonani, że ta zmiana przyczyni się do efektywniejszej obsługi, a tym samym zwiększy zadowolenie Klientów, którzy są dla nas najważniejsi.

Następnym usprawnieniem, które już wkrótce obejmie wszystkich Partnerów prowadzących placówki pod szyldem Getin Banku jest nowy system raportowania. Znacznie ułatwi on bieżącą weryfikację wyników w zakresie: Standardów Obsługi Klientów, sprzedaży, jakości całego portfela aktywów i pasywów placówki partnerskiej oraz działalności operacyjnej. Dzięki temu, możliwe będzieefektywniejsze zarządzanie portfelem Klientów i własnym biznesem.

Jak wynika z analiz przeprowadzonych pod kątem zoptymalizowania naszej sieci partnerskiej, zmian wymaga także wygląd i infrastruktura placówek zgodnie z trendem rynkowym. Jesteśmy w trakcie wypracowywania nowej wizualizacji placówek spójnej z założeniami strategii Banku. Nasi Partnerzy otrzymają wsparcie w postaci przewodnika, który krok po kroku przeprowadzi przez proces przygotowania Placówki partnerskiej Getin Banku do obsługi Klientów. Wskazówki obejmą poszczególne etapy od znalezienia odpowiedniego lokalu zgodnego z wymogami Banku, przez podpisanie umowy wynajmu, aż do przygotowania infrastruktury informatycznej czy ustawienia mebli w sali operacyjnej. Wskazówki te mogą okazać się szczególnie cenne dla nowego Partnera.

W ramach zaplanowanych działań w najbliższym czasie chcemy zoptymalizować proces szkoleniowy i weryfikacji wiedzy pracowników Placówek partnerskich. Zależy nam, aby nasi pracownicy posiadali jak najwyższy poziom wiedzy i kompetencji do obsługi naszych Klientów.

Lata 2016-2017 to czas transformacji systemu franczyzowego Getin Banku. Wierzymy, że zmiany te przełożą się na umocnienie naszej pozycji na rynku franczyz bankowych w Polsce i przyczynią się do pozyskania wielu przedsiębiorców z rynku finansowego. Mamy nadzieję, że nowe rozwiązania przełożą się na lepsze wyniki biznesowe każdego Franczyzobiorcy współpracującego z nami, a w szerszej perspektywie takżena wyniki całego Banku.

 

 

Autor: Rafał Szymański

Dyrektor Departamentu Dystrybucji Pośredniej, Getin Noble Bank

Ukończył studia na kierunkach ekonomia, europeistyka oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Od początku związany z branżą finansową. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej w bankowości, zajmując stanowiska m.in. kierownika oddziału, dyrektora regionalnego i dyrektora sieci sprzedaży. Od 2009 roku związany z Getin Noble Bankiem, gdzie obecnie pełni funkcję dyrektora Departamentu Dystrybucji Pośredniej i odpowiada za współpracę z Franczyzobiorcami. Kierunkowe wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenia zawodowe pozwalają mu na efektywne łączenie kompetencji zarządczych i operacyjnych w kierowaniu siecią franczyzową Banku.

Autor: Rafał Szymański
Dyrektor Departamentu Dystrybucji Pośredniej, Getin Noble Bank
Ukończył studia na kierunkach ekonomia, europeistyka oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Od początku związany z branżą finansową. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej w bankowości, zajmując stanowiska m.in. kierownika oddziału, dyrektora regionalnego i dyrektora sieci sprzedaży. Od 2009 roku związany z Getin Noble Bankiem, gdzie obecnie pełni funkcję dyrektora Departamentu Dystrybucji Pośredniej i odpowiada za współpracę z Franczyzobiorcami. Kierunkowe wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenia zawodowe pozwalają mu na efektywne łączenie kompetencji zarządczych i operacyjnych w kierowaniu siecią franczyzową Banku.
.