Pośrednik finansowy to instytucja finansowa, która zajmuje się oferowaniem różnych produktów finansowych, lokowaniem środków pieniężnych, przedsiębiorców, klientów indywidualnych, instytucji finansowych w różnych segmentach rynku finansowego. Wśród największych i najbardziej znanych pośredników finansowych, zwanych też klientami instytucjonalnymi sektora finansowego, wymienić należy: banki, fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne [1]. Pośrednik finansowy oznacza każdą instytucję finansową, bez względu na jej formę i strukturę własności, w tym fundusze funduszy, fundusze inwestycji private equity, fundusze inwestycji publicznych, banki, instytucje mikrofinansowe i towarzystwa gwarancyjne [2].

Pośrednik kredytowy oznacza osobę fizyczną lub prawną, która nie działa w charakterze kredytodawcy i która w ramach wykonywanej przez siebie działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej za wynagrodzeniem w formie pieniężnej lub każdej innej uzgodnionej formie korzyści finansowej: (i) przedstawia lub oferuje konsumentom umowy o kredyt; (ii) udziela konsumentom pomocy podejmując w związku z umowami o kredyt prace przygotowawcze inne niż wymienione w ppkt (i); lub (iii) zawiera z konsumentami umowy o kredyt w imieniu kredytodawcy [3].

Agencje pośrednictwa finansowego, które potocznie nazywa się pośrednikami kredytowymi, udzielają kredytów na podstawie umów agencyjnych zawartych z bankiem. Pierwsze firmy tego typu powstały w 1992r. Rynek pośrednictwa usług finansowych jest zdominowany przed podmioty działające w skali ogólnopolskiej: pośredników kredytowych, agentów banków, firmy tworzące systemy sprzedaży ratalnej.

Podstawowymi obszarami działalności krajowych pośredników usług finansowych jest sprzedaż kredytów udzielanych przez banki (kredyty hipoteczne, kredyty i pożyczki gotówkowe, kredyty ratalne) oraz usługi doradztwa finansowego. Ponadto, pośrednicy zajmują się doradztwem przy sprzedaży polis ubezpieczeniowych, tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (krajowych i zagranicznych), a także akwizycją różnych programów oszczędnościowych [4].

Charakterystyka rynku finansowego w Polsce (struktura instytucjonalna)

Źródło: Prezentacja: Sektor pośrednictwa kredytowego z perspektywy roku 2015r (Dr Mirosław A. Bieszki), na podstawie: D. Dziawgo, Rynek finansowy. Istota – instrumenty – funkcjonowanie, Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2012, s. 220.

[1] Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. Praca zbiorowa, 2010r. 
[2] ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
[3] DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG
[4] Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. Praca zbiorowa, 2010r.
  • Własny biznes

Oferty współpracy: franczyza / pośrednictwo

Chcesz założyć firmę i szukasz pomysłu?
Odwiedź nowy portal dla ludzi przedsiębiorczych WlasnyBiznes.PL >>

.