Na banki nakładane są coraz silniejsze regulacje, które negatywnie wpływają na rentowność biznesu. Ograniczenia przychodów z tytułu opłat interchange, wyższe składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, regulacje w zakresie sprzedaży kredytów czy niskie stopy procentowe, to tylko niektóre wyzwania, z którymi zmaga się sektor bankowy. Niekorzystne regulacje, rozwój bankowości elektronicznej oraz postępujące fuzje skutkują kolejnymi zwolnieniami pracowników. Banki szukają oszczędności i redukują kadry w centrali oraz zamykają nierentowne oddziały własne.

Powyższa charakterystyka sektora bankowego może nie napawać optymizmem, ale nie oznacza, że sytuacja na rynku finansowym jest zła. Wręcz przeciwnie, polski sektor bankowy jest stabilny i odporny na szoki zewnętrzne, co potwierdzają wyniki stress-testów, w których badana jest kondycja banków w przypadku wystąpienia skrajnie niekorzystnych warunków rynkowych.

Obecna sytuacja wymaga zmiany podejścia, poszukiwania nowych rozwiązań oraz adaptacji do nowych warunków. Dziś mamy do czynienia z nadmierną regulacją branży finansowej, po czym nastąpi deregulacja, gdy będziemy świadkami spowolnienia gospodarczego. Abstrahując od formy „kajdan” nakładanych przez KNF, UOKiK, GIIF, czy pozostałych regulatorów, nie można przejść obojętnie obok postępującego trendu, który zmierza do „odchudzenia przestarzałych struktur bankowych”, na rzecz rozwoju efektywnych kanałów sprzedaży. Rozwój technologii, zmiana preferencji zakupowych klientów wymusza na bankach adaptację do gospodarki cyfrowej i zmiany w kanałach dotarcia do klienta.

Franczyza jako efektywny model biznesowy

Rozwój bankowości mobilnej jest na stałe wpisany w strategię banków, zaś alternatywą dla nieefektywnych oddziałów własnych wydają się być placówki partnerskie i rozwój Instytucji Finansowych w oparciu o model franczyzowy. Placówki partnerskie są z zasady uzupełnieniem kanału własnego, lecz w obecnych czasach sieć franczyzowa zyskuje na znaczeniu i następuje przejmowanie nierentownych oddziałów własnych przez franczyzobiorców. Franczyza daje szereg korzyści zarówno franczyzodawcom jak i franczyzobiorcom. Do najważniejszych korzyści dla franczyzodawcy (Banku) należy:

  • Przerzucenie na franczyzobiorcę kosztów dot. inwestycji oraz działalności operacyjnej, co kwalifikuje franczyzę do grupy najefektywniejszych modeli biznesowych.

  • Pozyskanie zmotywowanych oraz zaangażowanych osób, z uwagi na ryzyko jakie ponosi franczyzobiorca.

  • W przypadku zwolnień grupowych, współpraca na zasadach franczyzy to szansa na "zatrzymanie personelu", który jest redukowany w wyniku fuzji lub restrukturyzacji, a doskonale zna specyfikę danego banku oraz lokalny rynek.

  • Uniknięcie problemów zarządzania zasobami ludzkimi. Pracownicy jednostek franczyzowych zatrudniani są przez Partnerów, czego pochodną są nowe miejsca pracy.

  • Osiągnięcie szybszej penetracji rynku oraz możliwość otwarcia placówki partnerskiej w miejscowości, w której oddział własny nie byłby rentowny.

  • Dotarcie do nowych grup klientów.

  • Wzrost świadomości marki i zaufania do niej.

Na koniec warto podkreślić, że rozwój sieci franczyzowej jest ważnym elementem strategii biznesowej banków, czego potwierdzeniem są wyniki osiągane przez departamenty dystrybucji pośredniej, które r/r zyskują na znaczeniu.

  • Własny biznes

Oferty współpracy: franczyza / pośrednictwo

.