Wielu przedsiębiorców decydując się na zakup pojazdu, szuka informacji na temat najkorzystniejszej formy finansowania zewnętrznego. Nawet jeśli przedsiębiorcę stać na zakup pojazdu za gotówkę, to ze względów podatkowych nie zawsze jest to najbardziej opłacalne rozwiązanie. Najpopularniejszymi formami finansowania zakupu pojazdów w Polsce są: kredyt samochodowy i leasing. O ile kredyt samochodowy nie jest zbyt złożonym produktem, tak leasing obejmuje kilka rodzajów, które różnią się między sobą nie tylko w sposobach rozliczania podatkowego. Abyśmy mogli w naszej firmie zastosować tak zwaną tarczę podatkową, czyli wykorzystać dług dla poprawy jej efektywności, musimy przeanalizować swoją sytuację, potrzeby i dopasować je do odpowiedniego produktu.

Kredyt samochodowy

Kredyt samochodowy jest jedną z podstawowych form finansowania zakupu pojazdu zarówno dla firm, jak i osób fizycznych. Zawierając umowę o kredyt samochodowy, nie oddajemy go w posiadanie banku. Bank jedynie ustanawia zabezpieczenie w różnej postaci, np. przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy, cesja z praw polisy AC lub depozyt karty pojazdu. Wciąż najpopularniejszą formą jest przewłaszczenie, które wiąże się z wpisem w dowodzie rejestracyjnym do czasu spłaty kredytu. Oprocentowanie kredytu samochodowego jest niższe w stosunku do zwykłych kredytów czy pożyczek ze względu na mniejsze ryzyko niespłacalności. Zawierając umowę o tego typu finansowanie, należy wziąć pod uwagę, iż wymagane będzie zawarcie polisy ubezpieczeniowej Auto Casco. Niektóre banki nie wymagają AC w przypadku pojazdów o wartości do 25 tys. zł. Należy pamiętać, że w większości ofert, finansowanie jest przeznaczone dla pojazdów, których wiek nie przekracza 10 lat. Zdarzają się banki, które są w stanie sfinansować zakup nawet 13- letniego samochodu.

Korzyści

 • Niższe oprocentowanie w stosunku do kredytu gotówkowego lub obrotowegoDuża dostępność- oferowane są przez większość banków komercyjnych w Polsce
 • Po spłacie kredytu, kredytobiorca staje się właścicielem pojazdu bez dodatkowych formalności
 • Możliwość sfinansowania nawet 13-letniego pojazdu
 • Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
 • Większa swoboda dysponowania pojazdem niż w przypadku leasingu
 • Okres spłaty nawet do 10 lat
 • Możliwość nabywania pojazdów z różnych źródeł (od osób prywatnych, komisów, salonów samochodowych)
 • Możliwość finansowania do 100% wartości pojazdu
 • Brak konieczności wyceny rzeczoznawcy dla samochodów używanych
 • Aby uzyskiwać korzyści podatkowe z tytułu finansowania zakupu pojazdu kredytem samochodowym, konieczne jest wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych.

Korzyści podatkowe

 • Możliwość udzielenia kredytowania dla nowo powstałych firm
 • Możliwość amortyzowania pojazdu (w przypadku zabezpieczenia z wpisem do dowodu rejestracyjnego wysokość odpisów wynosi % udziału kredytobiorcy +VAT)
 • Możliwość odliczania miesięcznych odsetek oraz kosztów eksploatacji pojazdu od kosztów uzyskania przychodu
 • Możliwość odliczania 50 lub 100% VATu (w zależności od sposobu wykorzystania pojazdu, jeśli tylko cele firmowe- 100% z wymogiem prowadzenia ewidencji przebiegu oraz 50% bez takiej konieczności)
 • Zazwyczaj możliwości odliczenia 100% VATu nie mają przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmę w miejscu zamieszkania

Wady

 • Możliwość odliczenia jedynie części odpisów amortyzacyjnych
 • Możliwość odliczenia wartości pojazdu do wysokości 20 tys. euro, nadwyżka nie stanowi kosztów
 • Niedogodne formy zabezpieczenia spłaty, głównie w postaci zastawu rejestrowego
 • W przypadku kradzieży lub uszkodzenia pojazdu, odszkodowanie z tytułu polisy AC otrzymuje bank
 • Czas finalizacji jest dłuższy niż w przypadku leasingów czy kredytów gotówkowych
 • Kredyt samochodowy zdecydowanie większe korzyści przyniesie mniejszym firmom, które planują zakup używanego samochodu o wartości nie większej niż 20 tys. euro.

Czym jest leasing?

Leasing jest formą finansowania nie tylko pojazdów, ale i wszelkich środków trwałych. Leasing polega na zakupie przez finansującego (towarzystwo leasingowe) środka trwałego oraz oddaniu go w użytkowanie leasingobiorcy w zamian za określone w umowie raty, zwane czynszami leasingowymi. Do niedawna z takiej formy finansowania mogły korzystać jedynie firmy, ale obecnie coraz więcej jest instytucji, które udzielają leasingów osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej, tzw. leasing konsumencki. Warto nadmienić, iż istnieją trzy rodzaje leasingów. Do najbardziej znanych należy leasing operacyjny i leasing finansowy. Mniej powszechnym jest leasing zwrotny, który nie służy do zakupu pojazdów, a jedynie do możliwości zbycia nadmiernej ilości środków trwałych i uwolnienia w ten sposób kapitału. Leasing operacyjny różni się od finansowego przede wszystkim aspektami podatkowymi.

Zanim zastanowimy się nad leasingiem, musimy dowiedzieć się, jaki dokument sprzedaży wystawi nam sprzedający pojazd. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza, jeśli kupujemy pojazd od komisu. Wówczas zastosowanie będzie miała najprawdopodobniej faktura VAT-marża. Jest to dokument, który nie zawiera podziału na cenę jednostkową i stawkę podatku, a jedynie należność ogółem. Gdybyśmy w tym przypadku chcieli starać się o leasing operacyjny, nie jest to opłacalne, ponieważ automatycznie do ceny zakupu podanej na fakturze VAT marża musimy doliczyć 23% podatku VAT. Dla takich dokumentów zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie leasing finansowy.

Korzyści z leasingu:

 • Możliwość finansowania dla nowych firm
 • Możliwość finansowania bez konieczności okazywania dokumentów finansowych
 • Brak konieczności wyceny rzeczoznawcy dla pojazdów używanych
 • Brak konieczności ustanawiania dodatkowego ubezpieczenia
 • Szybki czas finalizacji- nawet 1-2 dni

Leasing finansowy i leasing operacyjny- porównanie:

W przypadku leasingu operacyjnego:

 • Możliwość odliczenia od kosztów uzyskania przychodu całej raty leasingowej oraz kosztów opłaty wstępnej
 • Możliwość rozłożenia podatku VAT na raty (są wtedy spłacane wraz z czynszami leasingowymi)
 • Możliwość zrezygnowania z wykupu pojazdu po zakończeniu spłaty zobowiązania
 • Brak możliwości amortyzowania pojazdu (jest on własnością leasingodawcy)
 • Stosunkowo krótki okres finansowania, zazwyczaj do 3 lat
 • Nie jest wykazywany w bilansie firmy jako zobowiązanie, co powoduje, że nie powiększa on zadłużenia leasingobiorcy
 • Nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych (polepszenie wskaźnika ROA)
 • Możliwość wliczenia w koszty uzyskania przychodu kosztów eksploatacji pojazdu (dotyczy umów na czas określony na min. 40% czasu amortyzacji, czyli w przypadku samochodów- min. 2 lata)

Leasing finansowy:

 • Możliwość odliczenia kosztów amortyzacji pojazdu, ponieważ stanowi on majątek leasingobiorcy
 • Możliwość odliczenia jedynie części odsetkowej czynszu leasingowego
 • Brak możliwości rezygnacji z przedmiotu leasingu, nawet po jego spłacie
 • Zobowiązanie leasingobiorcy do opłacenia w całości podatku VAT wraz z pierwszą ratą leasingową (bardziej opłacalne dla firm, które są zwolnione z VAT lub objęte stawką niższą niż 23%)
 • Możliwość wliczenia w koszty uzyskania przychodu kosztów eksploatacji pojazdu
 • Brak ograniczeń dotyczących minimalnego czasu trwania umowy leasingu

Wady leasingu:

 • W przypadku bankructwa leasingodawcy, przedmiot leasingu może zostać odebrany
 • Ryzyko natychmiastowego zerwania umowy w przypadku nieopłacania rat leasingowych w terminie
 • Źle dobrany leasing może się wiązać z wyższymi kosztami niż kredyt
 • W przypadku zepsucia się lub utraty przedmiotu leasingu, leasingobiorca nadal jest zobowiązany do ponoszenia kosztów rat leasingowych oraz kosztów naprawy (jeśli jest możliwa), chyba, że ubezpieczenie będzie w stanie pokryć wszystkie koszty
 • Trudna lub niemożliwa wcześniejsza spłata leasingu
 • Leasingodawca może narzucić warunki użytkowania, a także serwisowania i ubezpieczenia pojazdu
 • Wymagana jest zgoda leasingodawcy na wyjazd pojazdu za granicę, modyfikacje w nim dokonywane oraz użyczenie osobie innej niż członek rodziny
 • Zazwyczaj, wiek pojazdu w momencie spłaty ostatniej raty nie może przekroczyć 7-8 lat
 • Dla finansowania pojazdów używanych, wymagany wkład własny wynosi od 10 do 45%

Decydując się na zakup pojazdu z pomocą finansowania zewnętrznego, warto zastanowić się nad ograniczeniami i korzyściami, jakie są związane z dostępnymi formami. Musimy wziąć pod uwagę wiek pojazdu, wielkość możliwego wkładu początkowego, sposób użytkowania pojazdu, konsekwencje w bilansie firmy, możliwość okazania dokumentów finansowych oraz możliwości podatkowe.

 • Bankowość / Finanse
.