Praktyki sprzedażowe części pośredników finansowych związane z oferowaniem kredytów frankowych, toksycznych opcji walutowych, nadmiernym zadłużaniem gospodarstw domowych poprzez oferowanie kredytów przekraczających możliwości spłaty, sprzedaż polisolokat czy długoterminowych produktów inwestycyjnych z wysoką opłatą za zerwanie przed terminem zapadalności instrumentu można nazwać działaniami społecznie nieodpowiedzialnymi, stanowiącymi zaprzeczenie idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR, CorporateSocialResponsibility). Również współcześnie obserwujemy przejawy takich zachowańw postaci oferowania ryzykownych obligacji korporacyjnych spółki windykacyjnej GetBack S.A. jako instrumentów w pełni bezpiecznych. Mechanizmy te były motywowane systemami wynagradzania pracowników pośredników finansowych, którzy uzyskiwali określony procent od wolumenu sprzedaży, często w systemie progresywnym (im więcej sprzedał, tym wyższą prowizję procentową otrzymywał). Chciwość, żądza szybkiego zysku i konflikt interesów w powiązaniu z wadliwymi systemami motywacyjnymi doprowadziły do patologicznych sytuacji i bankructwa wielu gospodarstw domowych czy przedsiębiorstw.

 

Wykres 1.
Sprzedaż produktów finansowych przez pośredników w Polsce (w mln zł)

sprzedaz produktow finansowych posrednicyŹródło: opracowanie własne na podstawie danych KPF i ZFPF

 

Statystyki rynku pośrednictwa finansowego wskazują, że następuje dywersyfikacja struktury sprzedaży produktów finansowych przez pośredników – daje się zauważyć sukcesywny wzrost skali pośrednictwa kredytów hipotecznych, drastyczny spadek pośrednictwa produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych jako skutek ich nieodpowiedzialnej sprzedaży, po którym pojawiają się nowe produkty w ofercie pośredników finansowych – kredyty gotówkowe, kredyty firmowe i niebankowa pożyczka konsumencka. Należy oczekiwać, że szczególnie ten ostatni produkt ma dużą perspektywę wzrostu. Skala pośrednictwa finansowego w Polsce mierzona sprzedażą produktów finansowych ogółem oraz udziałem sprzedaży pośredników w sprzedaży ogółem dostawców produktów osiągnęła już określony rozmiar, istotny zarówno dla klientów, jak i dla współpracujących z pośrednikami instytucji finansowych. Pośrednicy finansowi są ważni dla dostawców produktów w ich strategiach wielokanałowej czy omnikanałowej dystrybucji np.: w przypadku kredytów hipotecznych udział pośredników finansowych wynosi blisko 50%. Na uwagę zasługuje również ekspansja pozabankowego sektora instytucji pożyczkowych, które wypełniają istniejącą lukę między potrzebami i zdolnością kredytową klientów a ofertą instytucji bankowych.

 

Wykres 2.
Struktura sprzedaży produktów finansowych przez pośredników w Polsce (w %)

struktura sprzedazy produktow finansowych posrednicyŹródło: opracowanie własne na podstawie danych KPF i ZFPF

 

Wszystkie wskazane przejawy nieodpowiedzialnej sprzedaży produktów finansowych, określane jako mis-selling w długim horyzoncie czasowym prowadzą do erozji wizerunku branży pośrednictwa finansowego i niskiego zaufania do pośredników finansowych (koszty niefinansowe), a wymiarze finansowym wiążą się z procesami sądowymi i niekorzystnymi dla pośredników wyrokami, karami od UOKiK czy interwencjami Rzecznika Finansowego (ten nowy typ ryzyka w działalności instytucji finansowych, związany z nieodpowiedzialnym prowadzeniem biznesu określa się jako misconductrisk). Jeśli myślimy o długoterminowym rozwoju biznesu w branży pośrednictwa finansowego, to w rozwój ten muszą być wplecione na każdym poziomie zarządzania (od strategicznego do operacyjnego) instrumenty społecznej odpowiedzialności biznesu nakierowane na zrównoważone osiąganie celów wielu interesariuszy – właścicieli, klientów, pracowników, społeczności lokalnych. Świadomość korzyści i konieczności stosowania praktyk społecznie odpowiedzialnych przez pośredników finansowych powinna iść z góry – tj. od właścicieli, poprzez zarząd i średnie szczeble kierowania, aż do pracowników współpracujących bezpośredni z klientami. W przeciwnym razie nie da się skutecznie realizować instrumentów CSR, a pozostaną one „na sztandarach” jako puste sformułowania w strategiach instytucji finansowych. Z badań empirycznych prowadzonych w wielu krajach na świecie w różnych okresach wynika, że istnieje pozytywny związek między stosowaniem instrumentów CSR i społecznymi miernikami dokonań a wynikami finansowymi instytucji finansowych, czyli finansowymi miernikami dokonań.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w instytucjach finansowych oparta jest na rachunku korzyści odroczonych, a zatem obejmuje co najmniej perspektywę średnio-, a najlepiej długoterminową – koszty stosowania instrumentów ponoszone są teraz, a korzyści odłożone w czasie. W ideę CSR wpisane jest kreowanie długoterminowych relacji z klientem (gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo) poprzez rozpoznanie jego potrzeb, określenie celów krótko-, średnio- i długoterminowych, a następnie pomoc w doborze optymalnych rozwiązań biorąc pod uwagę możliwości, ograniczenia i preferencje klienta. Tylko w takim przypadku maleje ryzyko nieodpowiedzialnej sprzedaży i jej negatywnych konsekwencji w wymiarze finansowym i niefinansowym (reputacyjnym), a także wzrasta bezpieczeństwo finansowe klienta banku, które jest również ważne dla instytucji finansowych świadczących na jego rzecz usługi. Kliencie coraz częściej będą oczekiwali od pośredników finansowych nie prostej sprzedaży produktu finansowego (podejście transakcyjne), ale rozwiązania przez pośrednika konkretnego problemy finansowego i asysty przy nabywaniu instrumentów finansowych od konkretnych dostawców (podejście relacyjno-doradcze). Potwierdzeniem, że można być społecznie odpowiedzialnym w branży pośrednictwa finansowego są wyniki sprzedażowe i awans ANG Spółdzielnia na III miejsce na rynku.

Rewolucja technologiczna stała się faktem, a powstawanie kolejnych form pośrednictwa finansowego on-line potwierdza dynamikę tego procesu. Konieczna jest zatem współpraca między tradycyjnymi, stacjonarnymi pośrednikami finansowymi a start up’ami wchodzącymi na rynek, jako odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane ze strony klientów do nabywania usług finansowych w zdalnych kanałach dystrybucji. Społeczna odpowiedzialność biznesu dotyczy również spółek technologicznych z branży fin-tech, ponieważ te innowacyjne rozwiązania są obsługiwane przez systemy zaprogramowane przez człowieka.

Innym ważnym trendem obserwowanym w pośrednictwie finansowym jest zwiększanie liczby regulacji konsumenckich dotyczących poszczególnych form pośrednictwa finansowego – w zakresie inwestycji (MIFID, MIFID II i wytyczne ESMA), kredytu konsumenckiego (CCD), kredytu hipotecznego (MCD) czy ubezpieczeń (IDD). Regulacje te wyznaczają pewien wspólny mianownik w sposobie obsługi konsumenta na rynku usług finansowych – konieczności badania potrzeb, możliwości i preferencji klienta, a także zapewnienie przez pośrednika finansowego adekwatności oferowanego produktu dla konkretnego klienta. Regulacje te skłaniają pośredników finansowych do bycia społecznie odpowiedzialnymi.

Publikacje CSR

 

spoleczna odpowiedzialnosc instytucji finansowych 2018

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych - od teorii do praktyki

Autor:
Krzysztof Waliszewski
(red. nauk.)

  • Rok wydania: 2018 r.
    Oprawa: miękka
  • Ilość stron: 166

  • Książka jest dostępna na stronie: www.CeDeWu.pl

 

spoleczna odpowiedzialnosc instytucji finansowych 2017

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Perspektywa banków pośredników i doradców finansowych

Autor:
Krzysztof Waliszewski
(red. nauk.)

  • Rok wydania: 2017 r.
    Oprawa: miękka
  • Ilość stron: 186

  • Książka jest dostępna na stronie: www.CeDeWu.pl

 

 

Prof. UEP dr hab. Krzysztof Waliszewski

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Pieniądza i Bankowości

Autor jest profesorem nadzwyczajnym, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse w Katedrze Pieniądza i Bankowości UE w Poznaniu, specjalizuje się w problematyce pośrednictwa i doradztwa finansowego, jest autorem licznym monografii i artykułów naukowych z tych obszarów, a także redaktorem 2 monografii naukowych o społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych. Jest inicjatorem i przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego konferencji CSR Financial Day odbywającej się w latach 2016-2018 w Poznaniu, a także promotorem prac dyplomowych nagradzanych w Konkursie Verba Veriratis poświęconym etyce biznesu. Nominowany do Nagrody Beta 2017 za wybitne osiągnięcia w zakresie zarządzania finansami, w 2017 r. został laureatem Nagrody Prezesa PAN w ramach X edycji konkursu Komitetu Nauk o Finansach PAN promującego wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów.

Prof. UEP dr hab. Krzysztof Waliszewski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Pieniądza i Bankowości
Autor jest profesorem nadzwyczajnym, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse w Katedrze Pieniądza i Bankowości UE w Poznaniu, specjalizuje się w problematyce pośrednictwa i doradztwa finansowego, jest autorem licznym monografii i artykułów naukowych z tych obszarów, a także redaktorem 2 monografii naukowych o społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych. Jest inicjatorem i przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego konferencji CSR Financial Day odbywającej się w latach 2016-2018 w Poznaniu, a także promotorem prac dyplomowych nagradzanych w Konkursie Verba Veriratis poświęconym etyce biznesu. Nominowany do Nagrody Beta 2017 za wybitne osiągnięcia w zakresie zarządzania finansami, w 2017 r. został laureatem Nagrody Prezesa PAN w ramach X edycji konkursu Komitetu Nauk o Finansach PAN promującego wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów.
.