Dom finansowy QS istnieje na rynku od 17 lat i jest najdłużej działającą instytucją pośrednictwa finansowego w Polsce. Daje jej to przewagę na rynku pod względem wypracowanych relacji, wyrobionej marki oraz rozpoznanego rynku. Wiosną tego roku właściciele firmy zdecydowali się na zmianę Prezesa Zarządu i powierzyli tę funkcję Arturowi Mojeckiemu. Dlaczego podjęli taką decyzję, jakie zmiany wprowadzi nowopowołany Prezes oraz jak widzi przyszłość firmy? Zapraszamy do wywiadu z Prezesem Zarządu Domu Finansowego QS - Arturem Mojeckim.

Jakie wyzwania postawiono przed Panem proponując Panu stanowisko Prezesa Zarządu?

Główne wyzwanie polega na wprowadzeniu firmy na ścieżkę dynamicznego rozwoju przy wykorzystaniu do tego celu najnowszych technologii, których jestem gorącym zwolennikiem oraz na ekspansji kanałów dystrybucji i dostosowaniu działalności firmy do zmieniającego się otoczenia.

Podjąłem się zarządzania firmą o długoletniej historii na rynku, posiadającej ogromny bagaż doświadczeń i niewątpliwie znacząco wpisującej się w rozwój rynku pośrednictwa w Polsce. Transformacja takiej firmy jest więc szczególnie trudnym wyzwaniem. Można powiedzieć, że wyzwanie jakie przede mną postawiono, to szeroko rozumiana modernizacja firmy, poszerzenie zakresu i skali działalności, ale również wprowadzenie zmiany kultury organizacyjnej zarówno w zakresie funkcjonowania centrali jak również relacji z naszymi partnerami i dostawcami. Poza wyzwaniami o charakterze biznesowym, moim zadaniem jest także wypracowanie zmiany mentalnej, skutkującej odblokowaniem kreatywności i innowacyjności zarządzanego zespołu oraz przeniesieniem relacji z kontrahentami na poziom partnerskiej i bardzo otwartej współpracy.

Jakie cele stawia Pan przed sobą i swoim zespołem?

Moim wewnętrznym celem jest zbudowanie nowoczesnej organizacji, rozumiejącej potrzeby naszych partnerów i odpowiadającej na wyzwania otoczenia. Chcę żeby Dom Finansowy QS był organizacją, która potrafi elastycznie dostosowywać się do trendów rynkowych. Zależy mi na zbudowaniu mechanizmów organizacji samouczącej, tworzonej przez szeroki zespół liderów, którzy z chęcią i odwagą podejmują wyzwania, stawiają przed sobą ambitne cele i realizują je z pełną odpowiedzialnością.

W jakim momencie przejął Pan Dom Finansowy QS? Jak ocenia Pan kondycję spółki?

Obecna sytuacja spółki jest solidną bazą do dalszego wzrostu. Mamy znaczne grono współpracujących z nami od lat lojalnych partnerów, szeroką sieć franczyzową, doświadczony zespół w centrali, pięć infolinii tematycznych, doświadczonych produktowców, własne IT, system informatyczny dający naszym partnerom ogromne możliwości.

Niemniej uważam, że Dom Finansowy QS, jako prekursor na rynku pośrednictwa, powinien być dzisiaj w innym miejscu. Patrząc wstecz stwierdzam, że spółka zaprzepaściła wiele szans jakie stwarzał rynek. Obecnie poziom rozwoju pośrednictwa, jego konkurencyjność, czy zmiany preferencji klientów sprawiają, że otoczenie jest dużo mniej sprzyjające dla dynamicznego wzrostu niż to miało miejsce jeszcze parę lat temu. Uważam jednak, że stabilny poziom finansowy nie jest szczytem naszych ambicji i stąd działania mające unowocześnić i znacząco rozwinąć spółkę.

W jakim kierunku będzie teraz podążał QS?

Przede wszystkim chcemy nadal rozwijać sieć agencyjną i poszerzać grono współpracujących z nami partnerów. Będziemy kontynuować rozwój sieci franczyzowej z bardzo wyraźną troską o jakość tej sieci zarówno pod względem doboru lokalizacji, wzmacniania kompetencji personelu, przestrzegania zasad etyki w biznesie, ale także jakości pozyskiwanego klienta. Wszystkim współpracującym z nami partnerom chcemy dostarczyć dodatkowe narzędzia ułatwiające prowadzenie biznesu, wspierać w poszukiwaniu klientów i intensyfikowaniu sprzedaży. Nadal chcemy podnosić jakość obsługi sieci partnerskiej świadczonej przez centralę. Przeprowadziliśmy szerokie badanie jakościowe wszystkich punktów kontaktu naszego partnera z Domem Finansowym QS. Wyniki tego badanie stanowią dla nas wyznacznik do dalszego poprawiania jakości obsługi naszej sieci. Pracujemy nad dodatkowymi usługami, z których będą mogli korzystać partnerzy współpracujący z Domem Finansowym QS. Wystartowaliśmy z kampanią internetową, której celem jest zwiększenie rozpoznawalności naszej marki oraz wygenerowanie dodatkowego strumienia klientów dla naszej sieci. Pracujemy nad automatyzacją procesów sprzedaży i dostarczeniem kolejnych narzędzi ułatwiających sprzedaż.

Co jest dla Pana ważne w prowadzeniu biznesu?

Uważam, że w biznesie najważniejsze są relacje - oparte na zaufaniu, wzajemnym szacunku, wartościach z którymi się identyfikujemy i których przestrzegamy. Myślę o centrali, atmosferze i wewnętrznej kulturze pracy w naszej siedzibie, ale przede wszystkim o relacjach z partnerami i dostawcami produktów. Relacje oparte wyłącznie na wynikach finansowych są ambiwalentne i dość kruche, a mnie zależy na budowaniu trwałych więzi w biznesie.

Uważam że filarem każdego przedsięwzięcia biznesowego są ludzie. To ludzie tworzą organizację, od nich zależy czy i w jakiej skali osiągamy sukcesy. W zarządzanej przeze mnie organizacji buduję atmosferę współpracy, tworzę szeroką przestrzeń do działania. Chciałbym, aby każdy miał wpływ na kształt firmy, w której pracuje. Współtworzymy strategię i razem ją realizujemy.

W maju objął Pan funkcję Prezesa QS, jakie działania udało się Panu dotychczas wprowadzić?

Efektem dotychczasowych wspólnych działań jest wdrożenie w firmie dwu istotnych inicjatyw. Pierwsza z nich to Rada Biznesowa, do której zaprosiłem naszych partnerów. Opierając się na ich doświadczeniu, znajomości rynku, konsultujemy w ramach Rady strategiczne decyzje dotyczące kierunków rozwoju firmy. Druga inicjatywa to „QS Przyjazny pracownikom”. W ramach tego przedsięwzięcia, pracownicy różnych działów łączą się w grupy projektowe, których zadaniem jest wypracowanie koncepcji zmian wewnątrz firmy. Proponowane zmiany dotyczą zarówno wzajemnych relacji, współpracy, zasad komunikacji jak również innowacji i usprawnień w procesach operacyjnych.

Podsumowując - w biznesie stawiam na ludzi, ufam moim pracownikom, wspieram ich w podejmowaniu wyzwań, buduję atmosferę motywującą do samodzielnego i odpowiedzialnego działania.

Czyli QS stawia na ludzi?

Zdecydowanie tak - stawia na ludzi - mam tu na myśli ludzi w centrali, ale także naszych partnerów franczyzowych i pozostałą sieć z którą współpracuje w każdym naszym partnerze widzimy przede wszystkim człowieka, z którym budujemy trwałe relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

To ludzie są teraz najważniejszym ogniwem firmy i wyróżnikiem na rynku. W czasach silnej konkurencji produktowej, relacje międzyludzkie i ich jakość budują wartość firmy.

Nasza nowa misja brzmi: Finanse godne zaufania, wspólnie możemy więcej. Nasza misja podkreśla wartość wspólnoty i działań zespołowych. Chcę żeby umiejętność współpracy i współdziałania władz była głównym motorem napędzającym rozwój domu finansowego QS.

Jakie działania więc podejmie QS w najbliższym czasie?

Rozwijamy program szkoleniowy dla naszych partnerów. Program szkoleniowy nazwaliśmy EDU-QS, który w pierwszej kolejności kierujemy do naszej sieci franczyzowej. W pierwszej edycji szkoleń koncentrujemy się na rozwoju kompetencji w zakresie sprzedaży i pozyskiwania klienta. Edu-QS to nie tylko klasyczny program szkoleniowy, ale również program, którego celem jest umożliwienie wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk biznesowych naszych partnerów. W ostatnim czasie zmieniliśmy też koncepcję konkursów i rywalizacji w naszej sieci. Powołaliśmy cztery grupy rówieśnicze w ramach których placówki o podobnym potencjale rywalizują ze swoimi „rówieśnikami biznesowymi”. To swoiste "wyrównanie szans" i jednocześnie zachęta do starań o wygraną.

W zakresie dodatkowej motywacji sprzedażowej rozszerzyliśmy program PiszQS na pracowników naszych partnerów. Podejmujemy także działania w zakresie wygenerowania dodatkowego strumienia klientów dla naszej sieci, pojawiliśmy się w Internecie i planujemy zakup baz zewnętrznych. Uważam,że największym wyzwaniem jest szeroki dostęp do klientów zainteresowanych bogatą ofertą produktów finansowych. W związku z powyższym, działaniami z poziomu centrali chcemy wspierać naszą sieć partnerską w pozyskiwaniu klientów.

Jakie będą główne założenia kultury organizacyjnej firmy?

Przede wszystkim stawiam na wiedzę i kompetencje pracowników, Zgodnie z naszymi wartościami i misją firmy budujemy relacje oparte na zaufaniu i empatii. W domu finansowym QS będzie obowiązywać zasada współtworzenia firmy przez pracowników i partnerów, każdy powinien mieć szansę wpływania na kształt i kierunek rozwoju firmy w której pracuje lub z którą współpracuje.W przypadku naszych partnerów budujemy kulturę opartą na aktywnym słuchaniu wzajemnych opinii i pomysłów.

Dziękujemy za rozmowę.

 

 

Wywiadu udzielił: Artur Mojecki

Prezes Zarządu Domu Finansowego QS

Z sektorem finansowym związany od ponad 20 lat, doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc strategiczne funkcje na wysokich szczeblach managerskich między innymi w Finalyse Risk Advisory, Raiffeisen Bank Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., BGZ S.A. Odpowiadał za rozwój alternatywnych kanałów dystrybucji: budowę sieci mobilnych, rozwój sprzedaży telefonicznej i internetowej, współpracę z pośrednikami kredytowymi. Menedżer zarządzający sprzedażą, rozwojem biznesu i procesami ryzyka kredytowego. Na stanowisko Prezesa Domu Finansowego QS powołany w maju 2018 roku Absolwent Akademii Ekonomicznej oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, posiada dyplom MBA Nottingham Trent University, ukończył Leadership Academy Harvard Business School. Entuzjasta nowych technologii służących do budowania nowoczesnych modeli relacji z klientem i wsparcia procesów biznesowych. Posiada długoletnie doświadczenie w zarządzaniu ludźmi i kreowaniu rozwoju podwładnych. W wolnym czasie najchętniej podróżuje. Pasjonat sportów zimowych i wodnych oraz aranżowania ogrodów.

Wywiadu udzielił: Artur Mojecki
Prezes Zarządu Domu Finansowego QS
Z sektorem finansowym związany od ponad 20 lat, doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc strategiczne funkcje na wysokich szczeblach managerskich między innymi w Finalyse Risk Advisory, Raiffeisen Bank Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., BGZ S.A. Odpowiadał za rozwój alternatywnych kanałów dystrybucji: budowę sieci mobilnych, rozwój sprzedaży telefonicznej i internetowej, współpracę z pośrednikami kredytowymi. Menedżer zarządzający sprzedażą, rozwojem biznesu i procesami ryzyka kredytowego. Na stanowisko Prezesa Domu Finansowego QS powołany w maju 2018 roku Absolwent Akademii Ekonomicznej oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, posiada dyplom MBA Nottingham Trent University, ukończył Leadership Academy Harvard Business School. Entuzjasta nowych technologii służących do budowania nowoczesnych modeli relacji z klientem i wsparcia procesów biznesowych. Posiada długoletnie doświadczenie w zarządzaniu ludźmi i kreowaniu rozwoju podwładnych. W wolnym czasie najchętniej podróżuje. Pasjonat sportów zimowych i wodnych oraz aranżowania ogrodów.

Oferty współpracy: franczyza / pośrednictwo

.